بازدید از پروژه مزرعه هوشمند،
معاون محترم وزیر کشاورزی
،ریاست محترم موسسه تحقیقات برنج،
ریاست محترم جهاد استان گیلان، و اعضای هیات علمی و همراهان